Wereldwijde Stervensrituelen

08 juli 2024 - 29 september 2024

Uit­ein­de­lijk zal ie­der­een af­scheid moe­ten ne­men van het le­ven. Dat is een ze­ker­heid. Hoe je dat be­leeft, hangt sa­men met je kijk op ster­ven en de dood. Wat over­al ter we­reld het­zelf­de is, is dat men­sen sa­men af­scheid ne­men en sa­men vorm ge­ven aan het le­vens­ein­de.

Met de­ze tekst opent de fo­to-ex­po­si­tie We­reld­wij­de Ster­vens­ri­tu­e­len, te zien van 8 ju­li tot en met 29 sep­tem­ber 2024 op de twee­de ver­die­ping van Rijn­sta­te Elst. De ex­po­si­tie is een ini­ti­a­tief van het Lan­de­lijk Ex­per­ti­se­cen­trum Ster­ven en is vrij toe­gan­ke­lijk.

De fo­to­se­rie laat op een kleur­rij­ke ma­nier zien hoe ver­schil­len­de cul­tu­ren en tra­di­ties we­reld­wijd met dit on­ver­mij­de­lij­ke deel van ons be­staan om­gaan. Het zet aan tot den­ken en biedt aan­lei­ding tot ge­sprek bin­nen de gro­te di­ver­si­teit aan men­sen die hier wer­ken of pa­ti­ënt zijn. Juist in een zie­ken­huis als Rijn­sta­te, waar uit al­le macht ge­stre­den wordt te­gen de dood, is daar be­hoef­te aan. Be­hoef­te aan open­heid over ster­ven, met zorg en be­grip voor al­le ver­schil­len­de cul­tu­re­le en spi­ri­tu­e­le waar­den.

Rijn­sta­te sluit zich aan bij de mis­sie van het Lan­de­lijk Ex­per­ti­se­cen­trum Ster­ven om met de­ze ex­po­si­tie het the­ma ‘we­reld­wij­de ster­vens­ri­tu­e­len’ bij een breed pu­bliek on­der de aan­dacht te bren­gen. Doel van dit ex­per­ti­se­cen­trum is om men­sen meer be­wust te ma­ken van hoe an­de­re cul­tu­ren en tra­di­ties met het on­ver­mij­de­lij­ke ster­ven om­gaan in de we­reld. Daar­mee ont­staat er meer be­grip voor ver­schil tus­sen cul­tu­ren en ge­brui­ken rond­om ster­ven.

De fo­to’s en tek­sten zijn ge­maakt door Hel­een de Graaf, fo­to­graaf en be­stuurs­lid van het Lan­de­lijk Ex­per­ti­se­cen­trum Ster­ven. Zij reis­de er­voor naar lan­den als Ti­bet, In­dia, Ita­lië, My­an­mar, Jor­da­nië, Ier­land, Tur­kije en Ne­p­al.

De tentoonstelling in Rijnstate Elst is iedere werkdag te bezoeken van 09.00 – 17.00 uur. Bezoekadres: Stationsplein 2, Elst. Route in het ziekenhuis: 2e verdieping op de lange muur richting het kenniscentrum

Naar boven